U bevindt zich hier: VCO Harderwijk-Hierden » Uitgangspunten

Uitgangspunten

Aandacht voor de levensbeschouwelijke identiteit

De scholen van VCO Harderwijk-Hierden besteden op diverse manieren aandacht aan de levensbeschouwelijke identiteit. We wijzen de kinderen graag op Jezus Christus als Verlosser en als voorbeeld. Uit de Bijbel willen we de inspiratie halen om Zijn voorbeeld te volgen en liefdevol en vergevingsgezind met elkaar te leven.

Activiteiten

Hieronder een – niet uitputtende – opsomming van activiteiten die plaatsvinden in het kader van de levensbeschouwelijke identiteit.

1. Afspraken over de invulling van de lessen

  • In de klas begint en eindigt de dag met gebed. De leerkracht is vrij om daar gevarieerde vormen voor te gebruiken: zingend, met een rol voor de leerlingen of door de leerkracht zelf.
  • Wekelijks vertelt de leerkracht een afgesproken aantal Bijbelverhalen. In de meeste scholen is hier een methode voor, zoals Kind op Maandag en Startpunt. Bij de kleuters zijn dat meestal 2 à 3 verhalen per week en bij de hogere groepen drie per week. Vanuit dezelfde methode is bovendien aandacht  voor verwerking van de verhalen in de vorm van een teken- of stelopdracht of een andere creatieve verwerking van de gehoorde verhalen.
  • De kinderen leren liederen en psalmen. Dit gebeurt op basis van een jaarrooster, dat deels bovenschools wordt bepaald. Alle kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 leren psalmen. De scholen hebben zelf deels ook regie over de verdeling van psalmen en andere liederen.
  • De scholen besteden op afgesproken wijze aandacht aan de grote christelijke feesten. Met name Kerst en Pasen worden vaak in schoolverband gevierd, jaarlijks of om het jaar. Pinksteren en Hemelvaart krijgen aandacht in klassen door middel van de verhalen.

2. Themadienst

In overleg en in samenwerking met de kerken in Harderwijk en Hierden vindt jaarlijks een themadienst plaats in de kerken. Ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. In de week voorafgaand aan de dienst besteden de scholen aandacht aan het gekozen thema met het vertellen van de verhalen en met creatieve werkjes die worden opgehangen in de kerk. De kinderen leren op school de liederen die tijdens de dienst worden gezongen en de voorganger van de betreffende kerk brengt een bezoek aan de leerlingen. De ervaring is dat kerken zich inspannen om een goede gastheer voor de kinderen te zijn. Anderzijds passen de scholen zich aan de gewoontes aan die gebruikelijk zijn in het kerkgenootschap.

3. Dankdagdienst

Bij zowel de scholen als de kerken bestaat de behoefte om naast de themadiensten nóg een moment te hebben waarbij de kerk een actieve rol speelt in de scholen. Dit heeft geresulteerd in diverse activiteiten rondom de dankdag. Sommige scholen houden die dag een activiteit in de  kerk. Op andere scholen is er samen met de voorganger aandacht voor dankdag op school.

4. Goede doelen

Elke school is vanuit de christelijke naastenliefde maatschappelijk betrokken. Alle kinderen kunnen wekelijks zendingsgeld meenemen, bestemd voor goede doelen. Voor medemensen in nood selecteren de scholen jaarlijks een aantal doelen. Meestal sparen de kinderen daar een half jaar voor. In het tweede half jaar wordt dan een ander doel gekozen. Veelal kiezen de scholen voor een christelijk doel waarbij sprake is van zowel ‘Woord’ als ‘Daad’. In noodsituaties, zoals een aardbeving of andere ramp waar ook ter wereld, kan de school uit deze pot hulp geven. Soms zamelen de scholen ook op andere manieren geld in voor de verre medemens, zoals via collectes tijdens vieringen, speciale acties zoals een sponsorloop en de Actie Schoenmaatjes.

5. Onderdeel sollicitatiegesprek

Tijdens de sollicitatiegesprekken die centraal voor heel VCO Harderwijk-Hierden worden gevoerd door de P&O-er en een schooldirecteur, komt de betrokkenheid op het christelijk geloof nadrukkelijk aan de orde. Er wordt gevraagd naar de persoonlijke geloofsbeleving en hoe de kandidaat denkt te kunnen meewerken aan het realiseren van de levensbeschouwelijke doelstellingen van VCO. We leggen uit dat VCO Harderwijk-Hierden van haar leerkrachten verwacht dat zij zijn aangesloten bij een christelijk kerkgenootschap of geloofsgemeenschap. De kandidaten krijgen de gelegenheid te vertellen hoe zij hier tegenover staan en wat hun kerkelijke binding is. Als blijkt dat een kandidaat op het punt van kerkelijke betrokkenheid nog geen keuze heeft gemaakt, dan krijgt hij of zij de gelegenheid daar in een vervolggesprek op terug te komen. Meestal vinden deze tweede (en soms derde) gesprekken plaats met een interval van enkele maanden. Ook in sollicitatiegesprekken met directeuren is de kerkelijke betrokkenheid een gespreksonderwerp.

6. Vertelcursus

Wij vinden het van belang dat de leerkrachten de Bijbelverhalen vertellen in plaats van voorlezen. Bij een goede vertelling is er meer geboeide aandacht, wat kan leiden tot een beter begrip van de vertelde verhalen. Vertellen dwingt leerkrachten ook tot een gedegen voorbereiding van de vertelling. Echter, niet iedereen durft een vertelling aan. Er zijn leerkrachten die het veiliger vinden een voorleesbijbel te gebruiken. Daarom kunnen leerkrachten bovenschools een verteltraining volgen.

7. Reclame

VCO Harderwijk-Hierden is terughoudend met het doorgeven van commerciële reclameboodschappen. Zo verspreiden wij geen folders over bijvoorbeeld een typecursus. Anders is dat met ideële boodschappen die het levensbeschouwelijke karakter van onze scholen dienen. Zo verspreiden we wel folders voor de Alfacursussen en hangen we posters op voor de Kinderbijbelweek. Sommige van deze activiteiten vinden plaats in ruimten van onze scholen, in overleg met de directeur.

8. Studiedagen

Jaarlijks houdt VCO Harderwijk-Hierden een gezamenlijke studiedag voor alle leerkrachten. De onderwerpen worden in het directeurenteam besproken en vastgesteld. Ook levensbeschouwelijke onderwerpen komen daarbij regelmatig aan bod.

9. Overblijven in christelijke sfeer

Op al onze scholen bestaat de mogelijkheid tussen de middag over te blijven. Elke school heeft hiervoor een eigen systeem. Op elke school zijn geschoolde overblijfkrachten die de lunch in goede banen leiden. Alle maaltijden vinden plaats in christelijke sfeer. Dat wil zeggen: de kinderen beginnen gezamenlijk met gebed. Na de gezamenlijk afgesloten maaltijd kunnen de kinderen in of buiten het gebouw spelen. De leiding ziet erop toe dat de boeken, strips en videospellen niet strijdig zijn met de uitgangspunten van de school.

10. Bezinningscommissie

Binnen VCO Harderwijk-Hierden is een bovenschoolse bezinningscommissie actief. Deze commissie is betrokken bij het voorbereiden van onder meer de themadienst. De commissie bestaat uit leerkrachten en directeuren.

11. Herkenbaarheid als christen

Ook in ons morele gedrag willen we herkenbaar zijn als christenen. Dat betekent dat we in de omgang met elkaar – binnen en buiten de organisatie – Bijbelse principes leidend willen laten zijn, zoals: respect, betrouwbaarheid en vergevingsgezindheid. We willen elkaar daarop intern coachen en stimuleren dit gedrag te vertonen. Betrouwbaarheid betekent bijvoorbeeld dan ook dat we als werkgever onze werknemers verdedigen tegen onterechte aantijgingen (onheuse bejegening) van externen en dat we van onze fouten willen leren door ze te erkennen.

12. Bagage voor de leerlingen

Het is ons doel de leerlingen zoveel bagage mee te geven dat ze vol vertrouwen nieuwe situaties aankunnen. Ze mogen immers weten dat ze niet alleen zijn, maar dat ze onder Gods geleide staan. We willen hen leren om de aan de Bijbel ontleende normen toe te passen in de praktijk van alledag, zodat ze gewaardeerde medeburgers van ons land kunnen zijn. Verder geven we hen de gewoonte van het gebed en het lezen van de Bijbel mee. Om dit mogelijk en waarschijnlijk te maken, krijgen alle kinderen bij het verlaten van de school een door hen gekozen Bijbelvertaling.