Welkom!

Belangrijk om met elkaar te praten

Medezeggenschap op onze scholen nemen wij serieus. Binnen de wettelijke kaders, gesteld in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS, klik hier voor informatie), kunnen personeelsleden en ouders/verzorgers meepraten en meebeslissen over het beleid van Stichting VCO Harderwijk & Hierden.

Visie (wat willen we bereiken):

Met alle partijen die betrokken zijn bij het Christelijk onderwijs in Harderwijk voortdurend werken aan een gezonde en flexibele organisatie, met als belangrijkste uitgangspunten:
• werken vanuit een christelijke identiteit;
• streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs;
• een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen, personeel en ouders;
• het belang van het kind staat altijd voorop.

Missie (hoe willen we dat bereiken):

Op een professionele manier en in harmonieuze samenwerking invulling geven aan het recht op inspraak en medezeggenschap. Altijd vanuit een positief kritische houding gebaseerd op wederzijds respect.

Dit doen we door als GMR:
• zichtbaar aanwezig te zijn;
• laagdrempelig te zijn;
• open te staan voor dialoog met alle partijen;
• het belang van medezeggenschap actief uit te dragen.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit acht leden die als volgt de MR-en van scholen vertegenwoordigen (in clusters).
Cluster 1: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Brug, CBS De Wegwijzer en CDS Willem Alexander;
Cluster 2: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Bron, CBS Het Startblok en de deelraad van de hoofdvestiging van CBS De Triangel;
Cluster 3: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS Dok 19, CBS Het Baken en de deelraad van Leonardo Harderwijk;
Cluster 4: ouder en leerkracht namens de MR-en van CBS De Parel, CBS De Rank en CBS De Schakel.

Om vertegenwoordiger van de GMR te kunnen zijn moet men personeelslid of ouder van een leerling van één van de VCO-scholen zijn. De GMR-vertegenwoordiger stemt in de GMR schooloverstijgend. Dat wil zeggen dat er wel advies ingewonnen kan worden bij de MR-en, maar dat de GMR-vertegenwoordiger bij een stemming in de GMR dat advies niet hoeft te vertalen naar zijn of haar stemgedrag.

Reden hiervoor is dat de Stichting VCO brede belangen (dus op GMR niveau) anders (kunnen) zijn dan die van de MR van een school. De MR is immers schoolgebonden en daar kunnen andere belangen meespelen dan in de overkoepelende organisatie, waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft.

Het is niet noodzakelijk dat een GMR-lid zelf ook MR-lid is. Wel veronderstellen we dat GMR-lid en MR van de betreffende school geregeld contact onderhouden. De scholen moeten zich allen in de GMR (school overstijgend) vertegenwoordigd voelen en vertegenwoordigd weten.

GMR-leden (2021-2022)

Cluster 1 (CBS De Brug, CBS De Wegwijzer en CDS Willem Alexander)

Naam
Rob Schut
Vacature

Ouder/Leerkracht
Ouder
Leerkracht

E-mailadres
robschut@stichtingvco.nl

Cluster 2 (CBS De Bron, CBS Het Startblok en deelraad CBS De Triangel)

Naam
Erwin Kuipers
Warner de Boer

Ouder/Leerkracht
Ouder
Leerkracht

Cluster 3 (CBS Het Baken, CBS DOK 19 en deelraad Leonardo Harderwijk)

Naam
Masja Duijster
Linda Lindeboom

Ouder/Leerkracht
Ouder
Leerkracht

Cluster 4 (CBS De Schakel, CBS De Parel en CBS De Rank)

Naam
Katrien Hens
Jarno Schouten

Ouder/Leerkracht
Ouder
Leerkracht


Commissies en dagelijks bestuur

Om te voorkomen dat alle GMR-leden zich in alle beleidsstukken verdiepen heeft de GMR een aantal werkgroepen in het leven geroepen. Het doel is dat, gezien de beperkte vergadertijd, de onderwerpen sneller en meer doelgericht behandeld kunnen worden.

De huidige werkgroepen zijn:
Financiën: Erwin Kuipers en Rudy van de Pol (onafhankelijk lid Financiën)

Huisvesting: Linda Lindeboom

HR: Vacant

Covid: Erwin Kuipers

Onafhankelijk voorzitter GMR: David Stoeckel – davidstoeckel@stichtingvco.nl

Algemene taken GMR

  1. De GMR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de scholen.

  2. De GMR waakt voorts in de scholen in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.

  3. De GMR doet aan alle bij de scholen betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.

Interne strategie & kwaliteit

Voor een daadkrachtige/slagvaardige en efficiënt functionerende GMR, is het belangrijk goede afspraken te maken. Afspraken over rollen/verantwoordelijkheden van de GMR in zijn geheel, die van het dagelijks bestuur en die van de afzonderlijke werkgroepen. Verder is het ook belangrijk afspraken te maken/met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking tussen de GMR en de MR’en, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het nemen van initiatieven op dit gebied is een wederzijdse taak alle partijen. Door o.a. het houden van een enquête onder de leden van de GMR is het mogelijk het (intern) functioneren te bevragen. Ook enquêtes richting MR-en van de scholen is een mogelijkheid om het functioneren van de GMR continu te blijven verbeteren. Daarnaast vindt er aan het einde van het schoolseizoen een evaluatie plaats.

Actuele informatie:

GMR-Jaarverslag 2022-2023

Download

GMR Jaarplan 2023-2024

Download

Meer informatie

De GMR heeft een MR partnerschap overeenkomst bij het CNV Onderwijs. Dit houdt dat wij het CNVO kunnen benaderen voor diensten als advies, trainingen, cursussen, voorlichting of coaching. Voor meer informatie hierover:
De onderwijsbond voor leraren, oop’ers en schoolleiders | CNV Onderwijs (cnvconnectief.nl)

Het College van Bestuur is verplicht om ieder belangrijk besluit voor te leggen aan de GMR. De GMR kan daarnaast ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het college van bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de
WMS – Wet medezeggenschap op scholen | medezeggenschap in het onderwijs (infowms.nl)

Vanuit de overheid moet ook Stichting VCO Harderwijk & Hierden haar leerlingen passend onderwijs aanbieden. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Ook Stichting VCO biedt daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Meer informatie:
Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

Reglement en statuut:

GMR-reglement

Download

Medezeggenschapsstatuut

Download

Meer weten?

Heb je interesse in lidmaatschap van de GMR of wil je meer weten? Wil je een openbare vergadering bijwonen? Neem dan contact op met GMRsecretaris@stichtingvco.nl.