U bevindt zich hier: GMR » Nieuws

Nieuws vanuit de GMR

Naarmate het schoolseizoen vordert vertellen wij u hier over de highlights van onze bezigheden als GMR. Bent u, als ouder of personeelslid vanuit VCO Harderwijk-Hierden, geïnteresserd in een specifiek onderwerp of wilt u gewoon iets vragen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de GMR: gmrvoorzitter@vco-harderwijk.nl

Juni 2018

Vanwege het vertrek van de ambetelijk secretaris is er een vacature ontstaan.Meer informatie: gmrvoorzitter@stichtingvco.nl. Na de vakantie start de GMR weer op met een aantal nieuwe leden. Zie voor openstaande posities hier

Mei 2018

In mei heeft de GMR een thema-avond belegd voor (G)MR-leden en leden van schoolteams over schooltijden. Het doel was om met alle aanwezigen een ontwikkelingsterrein voor de VCO in kaart te brengen en scholen goed toe te rusten om een discussie over dit onderwerp te voeren en een afgewogen evaluatie te doorlopen, mocht het onderwerp aan de orde komen. Klaas Jurjens, trainer-adviseur van CNV-Onderwijs leidde de avond en lichtte de verschillende modellen toe. Daarna gingen de bezoekers vanuit de perspectieven van kind, ouder en leerkracht nadenken over schooltijden. Een boeiende avond met een grote opkomst.

Maart 2018

In maart vergaderde de GMR en dacht onder leiding van Carla van Rhebergen van Verus, vereniging voor Christelijk onderwijs, in het kader van governance na over hoe goed medezeggenschap vorm te geven. Zo werd er invulling gegeven aan mogelijke functie-profielschetsen voor GMR-leden en werd er nagedacht over de inhoud van een informatieprotocol voor de GMR, Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Februari 2018:

Kabinet slaat de opdracht van de Senaat in de wind: toch bezuiniging op onderwijs. Zelfs de Eerste Kamer is het niet gelukt de bezuiniging op onderwijs te voorkomen. In december nam de Senaat nog een motie aan om deze zogenoemde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen, maar de minister van Financiën antwoordt nu dat het onmogelijk is daaraan gehoor te geven. Zonder de bezuiniging krijgt hij de Onderwijsbegroting niet sluitend, zo schrijft hij in een brief. Lees meer.

Januari 2018:

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er een aantal wisselingen in de GMR geweest. Wiechert Fikse, lid namens de oudergeleding van De Schakel is tussentijds afgetreden en opgevolgd door David Stoeckel. Astrid van Os-Gies is ambtelijk secretaris vanuit 2eBedrijf.

Maart 2017:

VCO Harderwijk is met een Governance traject gestart. De organisatiestructuur van VCO wordt veranderd naar een model van Raad van Toezicht. Dit brengt kleine en grotere organisatorische veranderingen met zich mee voor de huidige vorm van bestuur van VCO. Middels een Gorvernance traject zal dit uitgewerkt worden. De Kick-off voor directeuren, bestuursleden en een aantal GMR-leden is in februari 2017 gedaan. Het traject zal zo'n 2 jaar in beslag nemen.


Oktober 2016

De bestuursvorm gaat veranderen naar een Raad van Toezicht. Voor deze raad van toezicht wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Hiervoor is een vacature opgesteld, waarin de GMR adviesrecht heeft. Tevens dient de GMR iemand voor te dragen als lid voor de raad van toezicht. 

VCO Harderwijk-Hierden werkt met een eigen vervaningspool, en draait dus niet meer mee in het vervangingsfonds. In deze pool zijn mensen voor een bepaalde werktijdfactor aangenomen, en dus in dienst van het VCO. Deze mensen draaien een minimaal maar ook een maximaal aantal uren per week. Per school of per twee (kleinere) scholen is een vaste vervanger aangesteld. 

VCO Harderwijk-Hierden heeft een nieuwe bestuurder. Freek ten Klooster is bestuurder en zal als gesprekspartner met de GMR in contact blijven.

Veelbesproken onderwerp binnen de GMR is het taakbeleid, hangend aan de nieuwe CAO PO. Er wordt gesproken over de invulling van de werkweek en de wijze waarop taken verdeeld moeten worden binnen de school, en op welke wijze dit werkdrukverlagend kan werken.


Februari 2016

VCO Harderwijk denkt erover na te kiezen voor het eigen risicodragerschap, waarmee het vervaningsfonds komt te vervallen. Hiervoor zijn meerdere redenen ter overweging neergelegd.